C/ Eugeni d’Ors, nº 15
17480 Roses (Gerona) Telf. 0034 628 98 69 63
Correu electrònic: info@bravacharter.com

CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'EMBARCACIÓ

Arrendador:

ROSES SERVEIS MARITIMS, S.L. (CIF B-17.424.763), amb domicili al c / Eugeni d’Ors, 15, baixos, Roses (17480-GIRONA), representada per D. Marc Vila Forns, major d’edat, amb D.N.I 41.556.266-K.

Arrendatari:

(Persona Jurídica) ______________________________ (CIF___________________) amb domicili a ____________________________________, representada per D ._______________________________________________, major d’edat, amb D.N.I. _________________ com ______________________________________ de la mateixa.


(Persona física) ____________________________________, major d’edat, amb D.N.I. ________________, i amb domicili a ______________________________________, actuant en el seu propi nom i dret.

Ambdues parts en la qualitat amb la qual intervenen es reconeixen mútua i recíprocament capacitat legal bastant per a l’atorgament de el present contracte d’ARRENDAMENT D’EMBARCACIÓ, portant-ho a efecte de conformitat amb les Següents

ESTIPULACIONS

1.- OBJECTE DE L'ARRENDAMENT

L’objecte d’aquest arrendament és l’embarcació d’esbarjo anomenada MARTINA, matricula. 6a-GIR-3-21-19 del tipus Veler Harmony 42, autoritzada per transportar fins a un màxim de 10 persones, propietat de ROSES SERVEIS MARITIMS, S.L. qui la arrenda a D__________________, en els termes i condicions establerts en el present contracte.

2.- DURADA. PORT DE SORTIDA I ARRIBADA

L’arrendament comença a les _______ hores del dia ______________________ de 20_____ i acaba a les _________ hores del dia _____________________________ de 20_____

L’arrendatari rebrà l’embarcació al Port Nàutic de Roses i haurà de retornar a l’arrendador al Port Nàutic de Roses (en el mateix amarratge) el dia i hora fixats per a la finalització de l’arrendament.

3.- PREU I FIANÇA

a) El 50% de el preu, en el moment de concertar la reserva de l’embarcació.
b) El 50% restant s’abonarà, com a data límit, quatre setmanes abans del dia acordat
per a l’inici de l’arrendament.
c) En tot cas, i en qualsevol circumstància, el 100% del preu convingut haurà d’estar totalment pagat amb una antelació mínima de quatre setmanes sobre la data prevista per a l’embarcament, entenent-se a tots els efectes que, en el present contracte, embarcament i inici de l’arrendament són termes sinònims que es fan servir indistintament.

En el moment en que l’embarcació sigui posada a disposició de l’arrendatari, aquest lliurarà a l’arrendador la quantitat de 1.200.- Euros, en concepte de fiança, per respondre de les responsabilitats en què pogués incórrer en relació amb l’arrendament.

La dita fiança s’abonarà en efectiu o transferència prèvia a l’embarcament i s’ha de tornar com més aviat millor a l’arrendatari, prèvia comprovació de la inexistència de responsabilitats a què pogués quedar afecta. La fiança no és retornada al desembarcament, sinó més aviat millor, quant es pugui revisar l’embarcació.

Qualsevol incompliment per part de l’arrendatari pel que fa a el pagament del preu o al dipòsit de la fiança en els termes i terminis pactats determinarà de forma automàtica la ineficàcia del contracte, sense perjudici de la qual cosa les quantitats que l’arrendatari pogués tenir lliurades en el moment de l’incompliment quedaran de propietat de l’arrendador en concepte de danys i perjudicis.

4.- DOCUMENTACIÓ

Amb una antelació mínima de quatre setmanes a la data d’embarcament, l’arrendatari haurà de remetre a l’arrendador la següent documentació:

1.- El present contracte d’arrendament signat en tots els fulls.
2.- Llista de la tripulació.
3.- Còpia del D.N.I. de el patró.
4.- Còpia del títol nàutic de el patró.

La falta d’algun dels documents indicats en el termini previst determinarà la ineficàcia del contracte, sense perjudici de la qual cosa les quantitats lliurades fins a aquest moment per l’arrendatari quedessin de propietat de l’arrendador.

5.- POSADA A DISPOSICIÓ DE L'EMBARCACIÓ ARRENDAT

L’arrendador s’obliga a posar a disposició de l’arrendatari l’embarcació arrendada en el dia, hora, lloc i durant el període que preveu aquest contracte, llista per navegar, amb els dipòsits d’aigua i combustible plens, i proveïda dels equips, aparells i pertrets que es detallen en inventari annex, tots ells en bon estat de funcionament.

Si per causes alienes a la voluntat de l’arrendador, aquest no pot posar a disposició de l’arrendatari l’embarcació arrendada o una altra similar a la data pactada, suportarà la resolució de el contracte amb devolució de la totalitat del preu rebut.

A la posada a disposició de l’embarcació, arrendador i arrendatari efectuaran un control conjunt sobre el correcte funcionament dels elements tècnics i mecànics, així com de el bon estat dels equips, aparells i estris. l’arrendatari signarà la conformitat al respecte.

Un cop posada l’embarcació a disposició de l’arrendatari, aquest no tindrà dret a cap tipus de rescabalament, ni a la devolució parcial del preu, encara que per avaria o cas fortuït no pugui dur a terme la travessia projectada, sigui quin sigui el moment en què aquesta circumstància es produeixi.

6.- ASSEGURANCES

L’embarcació arrendada compta amb les següents assegurances:

a) Responsabilitat civil per danys a terceres persones i coses. Cobertura màxima: 670.000 euros.
b) Assegurança d’ocupants. Cobertures màximes per persona. Mort: 36.000 euros. Invalidesa: 42.000 euros. Assistència Sanitària inclosa.
c) Assegurança de danys a l’embarcació. Cobertura màxima de 77.000 euros.

Serà lliurat juntament amb la documentació de l’vaixell el contracte amb la companyia asseguradora on apareixeran tots els imports màxims de les cobertures que és obligat de tenir coneixement per part de l’arrendatari. L’arrendatari respondrà personalment i directament de totes les responsabilitats de qualsevol tipus (fins i tot econòmiques) es puguin produir per causa, conseqüència o motiu de l’ús de l’embarcació arrendada mentre la mateixa es trobi en el seu poder, és a dir des de la posada a disposició de la mateixa fins a la finalització de l’arrendament o, si s’escau, fins a la seva devolució efectiva a l’arrendador.

En tot cas, les responsabilitats de qualsevol classe en que pogués incórrer l’arrendatari seran cobertes, en primer lloc, amb la fiança dipositada, amb caràcter preferent a la cobertura de les assegurances, que només és aplicable quan la fiança dipositada no arriba a cobrir la total responsabilitat de l’arrendatari. En conseqüència, detectada qualsevol responsabilitat de la qual hagi de respondre l’arrendatari, l’arrendador queda facultat per retenir la fiança dipositada en la quantia necessària per atendre les referides responsabilitats.

7.- PATRÓ DE L'EMBARCACIÓ

L’arrendatari assegura formalment tenir els coneixements, experiència i titulació necessaris per al govern de l’embarcació a la ruta projectada. En concret manifesta comptar amb la titulació nàutica: ____________________________

A falta de l’anterior, l’arrendatari, dins de la seva tripulació, designa com a patró de l’embarcació a _________________________, amb D.N.I. ________ i amb domicili a ___________________________________, amb titulació nàutica de_______________.

L’arrendador podrà denegar la posada a disposició de l’embarcació en el supòsit de
que l’arrendatari o el patró pel designat no tinguin els coneixements, titulació o experiències suficients per efectuar amb seguretat la ruta prevista. En aquest cas l’arrendador podrà rescindir el contracte d’arrendament, fent seves les quantitats lliurades fins a aquest moment per l’arrendatari.

8.- ÚS DE L'EMBARCACIÓ

8.1.- L’arrendatari destinarà l’embarcació arrendada exclusivament per creuer de
esbarjo o de plaer, quedant estrictament prohibit destinar l’embarcació a cap tipus d’activitat comercial o participar en regates.

8.2.- Queda totalment prohibit el subarrendament o la cessió de l’embarcació arrendada.

8.3.- L’arrendatari s’obliga a no transportar a l’embarcació un nombre de persones
superior a les places autoritzades (un màxim de deu)

8.4.- L’arrendatari s’obliga a utilitzar l’embarcació amb la diligència d’un bon navegant, respectant les normes comunes de navegació, així com les establertes o impartides per l’autoritat competent, responent de qualsevol incompliment de les
mateixes.

8.5.- L’arrendatari s’obliga a romandre o dirigir-se a port cas d’informe meteorològic que anunciï perill. Així mateix, es compromet a no deixar l’embarcació, en cap moment, sense la vigilància adequada a bord.

8.6.- L’arrendatari ha d’informar regularment a l’arrendador de la situació de l’embarcació.

8.7.- És obligació de l’arrendatari emplenar i pagar els tràmits i despeses de duanes
i ports (excepte el Port Nàutic de Roses on tindrà el seu amarratge i serveis del Port a la seva disposició)

8.8.- L’arrendatari es compromet a seguir fidelment les indicacions del manual d’ús i utilització de l’embarcació, lliurat juntament amb la relació de l’inventari de bord. Sense perjudici de l’anterior l’arrendatari informarà puntualment a l’arrendador de totes les incidències s’hagin produït en la travessia; especialment les que puguin afectar la seguretat i manteniment de l’embarcació i els contactes que es puguin produir amb el fons.

9.- LÍMITS DE NAVEGACIÓ

L’embarcació arrendada només podrà navegar per mar a una distància màxima que marqui el certificat de navegabilitat de la pròpia embarcació vigent. Així mateix, la navegació per mar queda limitada a aigües jurisdiccionals d’Espanya i Portugal i mar Mediterrani.

En cap cas l’embarcació podrà navegar fora dels límits establerts per al patró que governi la nau, de conformitat amb la seva titulació nàutica, o d’aquells fixats per la legislació vigent. Qualsevol ampliació als anteriors límits de navegació requerirà autorització escrita.

10.- DEVOLUCIÓ DE L'EMBARCACIÓ ARRENDAT

10.1.- L’arrendatari tornarà l’embarcació a l’arrendador en el dia, hora i lloc previstos per a la finalització de l’arrendament. Qualsevol retard o incident referit a la devolució haurà de ser comunicat puntualment a l’arrendador.
Excepte esdeveniment de força major comunicat immediatament a l’arrendador, el retard en la
devolució de l’embarcació comportarà per a l’arrendatari l’obligació de pagar dues vegades el mòdul diari concertat com preu.

En tot cas, qualsevol que sigui la causa de l’endarreriment en la devolució, l’arrendatari respondrà de les despeses, danys i perjudicis que, per tal causa, s’originin per a l’arrendador i per als següents arrendataris que no hagin pogut fer-se càrrec de l’embarcació en la data prevista.

En el cas que l’embarcació es retorni en lloc diferent al pactat, l’arrendatari respondrà de la totalitat de les despeses, danys i perjudicis derivats d’aquesta circumstància.

A l’efecte d’aquest contracte s’entendrà retornada l’embarcació un cop totalment desallotjada per l’arrendatari i retirades les seves pertinences.

L’embarcació es tornarà amb els dipòsits d’aigua i combustible plens. Cas contrari l’arrendatari es farà càrrec de les despeses d’ompliment.

10.2.- A la finalització de l’arrendament, es procedirà a revisar l’estat general de l’embarcació, així com dels equips, aparells, equipament i pertrechos, responent l’arrendatari d’avaries, danys i desperfectes que hi ha hagut i perdudes produïdes, llevat del deteriorament per ús normal de l’embarcació i el seu equipament.

Després de l’anterior inspecció, comprovada la inexistència de responsabilitats per part de l’arrendatari es reintegrarà a aquest la fiança prestada. Si no es així, un cop avaluats danys, desperfectes, avaries i perdudes, operarà l’oportuna compensació i l’arrendador, un cop deduït l’import de les indicades responsabilitats, de reintegrar el sobrant de la fiança a l’arrendatari.
La insuficiència de la fiança prestada determinarà l’aplicació de la cobertura assegurada, més enllà d’aquesta cobertura, l’arrendatari respondrà fins a la total reparació i responsabilitat que hi hagués lloc.

10.3.- Als efectes del que disposa la present estipulació es considerarà retard en la devolució de l’embarcació, el temps necessari per efectuar la reparació de danys i desperfectes que es poguessin haver produït.

10.4.- La recepció final de l’embarcació s’efectuarà per escrit, signat per arrendador i arrendatari, un cop revisada l’embarcació i comprovat el seu estat i equipament.

11.- DANYS I REPARACIONS URGENTS

L’arrendatari haurà de notificar puntualment dels tots danys i desperfectes que es puguin produir en l’embarcació arrendada, comprometent-se, a més, prèvia comunicació i autorització de l’arrendador, a efectuar les reparacions de caràcter urgent que siguin necessàries, entenent-se per tals aquells casos en què la manca de reparació pogués provocar perill per a la tripulació, perjudici greu per a l’embarcació o retard en la devolució de la mateixa.

Les despeses realitzades per a la reparació urgent de l’embarcació, dels quals no hagi de respondre l’arrendatari li seran reintegrats per l’arrendador, prèvia presentació de l’oportuna factura.

Cas d’accidents, danys o avaries amb intervenció de tercers, l’arrendatari ha d’efectuar l’oportuna declaració al respecte davant les autoritats competents, informant per escrit a l’arrendador de l’incident ocorregut.

12.- DESISTIMENT DEL CONTRACTE

12.1 Per part de l'arrendatari

En el cas que el client per les circumstàncies que sigui, fins i tot força major (malaltia, pèrdua vol, cancel·lació vol, robatori a casa, etc), no pogués celebrar l’excursió contractada, o el lloguer, perdria parcialment o totalment quantitats lliurades a concepte de dipòsit en funció de la següent taula:

a) Avís previ per escrit des del dia de la reserva formal fins a 46 dies abans de la data contractada: devolució de la totalitat del dipòsit lliurat menys 150 euros en concepte de despeses de gestió i dossier.
b) Avís previ per escrit des del dia 45 abans de la data contractada fins a 31 dies abans de la data contractada: Tindrà un cost del 30% de la valor total de la tarifa de lloguer.
c) Avís previ a menys de 31 dies de li data contractada: l’arrendatari estarà obligat a pagar el 100% de la valor total de la tarifa de lloguer, tot i que no gaudeixi dels serveis contractats.

12.2 Per part de l'arrendador

Sense perjudici de les que s’acordin en el contracte d’arrendament amb el prestador final de el servei, s’informa que serà motiu de resolució automàtica del contracte i / o reserva, sense indemnització, ni devolució de preu abonat a el client, els següents casos:

a) L’incompliment per part de client dels pagaments en els terminis previstos.
b) La imprudència o incompliment de les normes i legislació vigent en l’ús de l’embarcació, que inclou, però no es limita a: embarcar més persones de les autoritzades, navegar fora dels límits autoritzats per a l’embarcació i per la seva titulació.
c) No presentar la titulació necessària per al govern de l’embarcació, en el moment d’embarcar en les contractacions on el client no hagi sol·licitat patró.
d) No demostrar la suficient competència en el govern de l’embarcació, en les contractacions on el client no hagi sol·licitat patró.

13.- CANVI DE RESERVA

Qualsevol canvi en la data d’embarcament prevista a la reserva, o en el model d’embarcació (en els casos en què això últim fos possible) tindrà les següents conseqüències:

a) Si el canvi es produeix abans 46 dies abans de la data prevista per a l’embarcament, l’arrendatari haurà d’abonar la quantitat de 150 euros.
b) En períodes inferiors a 45 dies abans de la data prevista per a l’embarcament, no es realitzarà cap devolució ni cap canvi en les condicions estipulades.

14.- INCOMPLIMENTS I RESPONSABILITATS

De les responsabilitats en què poguessin incórrer per incompliment d’aquest contracte respondran l’arrendatari i els membres de la seva tripulació.

L’arrendatari respondrà conjuntament amb el patró per ell designat, per les actuacions d’aquest i per les responsabilitats en què pogués incórrer.

L’arrendatari respondrà directament de les reclamacions que contra ell pogués formular qualsevol tercer, alliberant en aquest cas a l’arrendador de tot tipus de responsabilitat.

15.- SUBMISSIÓ EXPRESSA

En quant es refereix a la interpretació i compliment d’aquest contracte, les parts, amb renúncia a fur propi si el tinguessin, es sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats de Figueres (Girona) i superiors jeràrquics corresponents.

16.- DESPESES

La totalitat de les despeses de qualsevol tipus, sense cap exclusió, que s’originin o s’ocasionen per conseqüència de la travessia projectada per l’arrendatari seran d’exclusiva compte d’aquest últim.

17.- En cas que alguna de les estipulacions precedents fos total o parcialment contrària a normes imperatives, aquesta estipulació es considerarà total o parcialment nul · la, mantenint-se plenament vigent la resta del contracte.

I en prova de conformitat amb tot això, signen a Roses a __ de _______ 20__

Arrendador (Bravacharter) Martina

Arrendatari

Patró